Sunday, November 12, 2006

سرزنش

بس کن ای دیوانه دل،باید فراموشش کنی

ارزشی دیگر ندارد تا هم آغوشش کنی

در نگاهش دیده ای نا راستی وهرزه گی

باز می خواهی که د ر ،آویزه گوشش کنی؟

2 جام مِی:

Anonymous khashayar می‌نويسد:

salam
ghoashang bood. mamnoon

7:57 PM  
Blogger مجيد زهری می‌نويسد:

امير بسيار يار!
سروده‌ات عجيب من را ياد قطعه‌ای از کارو انداخت.
اگر يافتم‌اش، زحمت‌اش به دوش خودت تا با آن صدای گرمت برامان بخوانی‌... تا حظّی ببريم.

12:10 AM  

Post a Comment

صفحه‌ی اصلی <<