Tuesday, September 26, 2006

تاریخ در ادبیات

تاریخ در ادبيات، اثر اخیر علی ميرفطروس

«تاریخ در ادبیات» نام کتاب جدید آقای علی میرفطروس شاعر و محقق برجسته معاصر است که توسط نشر فرهنگ -کانادا بچاپ رسیده و این روزها آذین‌بخش قفسه های کتاب‌فروشی پگاه در تورنتو نیز گردیده است. علی میرفطروس همانند آثار گذشته اش بدون غرض و جهت‌گیری نقب آگاهانه ای به گذشته زده و رابطه تنگاتنگ شعر و تاریخ را بازگو میکند.
میرفطروس در این کتاب نگاهی نافذ دارد به شعرها و اندیشه های سه شاعر برجسته:
-انوری
-ناصرخسروقبادیان
-صائب تبریزی
شاعران ممتازی که در سه دوره مهم از تاریخ ایران زیست داشتند. میرفطروس به درستی می نویسد: «در درون شعر فارسی، تاریخ ایران نفس می کشد» و اشاره آگاهانه ای دارد به «لحظات تاریخی (ازعصرترکان غزنوی وسلجوقی تا عهدترکان صفوی وترکمانان قاجار)» که «"شاهنامه فردوسی" سنگر و سایبان زبان، تاریخ و هویت ملی ما گردید.»

1 جام مِی:

Blogger مجيد زهری می‌نويسد:

مطلب نغزی بود دوست من. به قول معروف: مختصر بود و مفيد.
خاصيت وبلاگ اتفاقاً در همين است که بتوان حق مطلب را در سطوری مختصر ادا کرد...، البته اگر صاحب قلمی بود چون امير مهيم.

قلم‌ات پرتوان باد!

6:03 PM  

Post a Comment

صفحه‌ی اصلی <<