Monday, August 13, 2007

بشکن مهر سکوت

وای از این خانه
که از غفلت ما زندان شد
این ننگ است،
من و تو،باید،ما شد.

قفل از گردن ترس ات وا کن
همه حنجره ها خونین است
از نوک گنجشکان خون جاریست
و درختان صنوبر شده اند
چوبه دار.

وای از این خانه
که از غفلت ما ویران شد
بشکن مهر سکوت،
من و تو، باید،ما شد.

تورنتو/مردادماه86

Labels: