Wednesday, April 25, 2007

گل زیبای وحشی


واژه ها را ،گشتم وگشتم،
که یابم پاک وزیبا واژه یی
تا،نشانم جای نامت.

هر چه گشتم،
جز گلی زیبای وحشی
بین آنها رخ نکرد.

Labels: