Thursday, July 03, 2008

کدامین حنجره

با کدامین حنجره بانگی و فریاد
وقتی گلوگاه آماج تیر و خنجر است.

چگونه باید فریاد
وقتی، سنبله های ابر سیاه
چشمانت را تر نمیکند
و آوائی از بریده حنجره تو بر نمی آید.

چگونه باید گفت:
خورشید در پشت دیوارهای مقدس آهنین گرفتار است
ونور اسیر پنجه های شیطان.

چگونه باید گفت:
که نورو آینه را از ما دزدیده اند
چگونه ؟چگونه ؟،چگونه.

تورنتو
تیرماه 86

Labels: