Saturday, May 17, 2008

بشکن مهر سکوت

به دکتراحمدابومحبوب
وای از این خانه
که ازغفلت ما زندان شد
این ننگ است،
من وتو،ما باید شد.

قفل از گردن ترس ات واکن
همه حنجره ها خونین است
از نوک گنجشکان خون جاریست
و درختان صنوبر،
شده اند چوبه دار.

وای از این خانه
که از غفلت ما ویران شد
بشکن مهر سکوت
من و تو،ما باید شد.


تورنتو- امرداد

Labels:

1 جام مِی:

Anonymous Hanieh می‌نويسد:

چه كسي مي خواهد

من و تو ما نشويم

خانه اش ويران باد !من اگر ما نشوم، تنهايم

تو اگر ما نشوي،

- خويشتني

از كجا كه من و تو

شور يكپارچگي را در شرق

باز بر پا نكنيماز كجا كه من و تو

مشت رسوايان را وا نكنيم .من اگر برخيزم

تو اگر برخيزي

همه بر مي خيزندمن اگر بنشينم

تو اگر بنشيني

چه كسي برخيزد ؟

چه كسي با دشمن بستيزد ؟

چه كسي

پنجه در پنجه هر دشمن دون

- آويزد

حميد مصدق

1:15 AM  

Post a Comment

صفحه‌ی اصلی <<