Sunday, November 30, 2008

شوق دیدار

کاش می دیدیدی که دیشب
من سرا پا هوش بودم
دیده بر در داشتم
در انتظار ضربه ای
من از سر و پا گوش بودم.

می شمردم لحظه ها را
تا که تو از در درآیی

وه... زشوق دیدنت سرمست بازی با خیالت
همچو یک پروانه
بازیگوش بودم.

کاش می دیدی که دیشب
مست مست از باده ای
خود جوش بودم.

Labels:

1 جام مِی:

Blogger مجيد زهری می‌نويسد:

آقا خیلی کارت درست است. هر روز بهتر می‌سرایی رفیق.
دست مریزادت.

10:07 PM  

Post a Comment

صفحه‌ی اصلی <<