Tuesday, February 12, 2008

خانه در دستان دشمن

خاک بر من
ننگ بر تو
خاک شرم آگین برما.

ننگ بر من
شرم بر تو
شرم زهر آگین بر ما.

خفت و خواری اگر هست
زجر و خونباری اگر هست
حاصل نا بخردی ست
در پی اش
روز و شب شوریدگی
از مرز و بومت رانده و آوارگی.

صورتک را سرخ کرده
در جماعت،صحبت فرزانگی
شرم باید بر من و تو
زین همه بیهودگی.

تورنتو
مهر ماه هشتاد و شش

Labels:

1 جام مِی:

Blogger مجيد زهری می‌نويسد:

وجدان بیداری داری دوست گرامی.

7:20 PM  

Post a Comment

صفحه‌ی اصلی <<