Friday, January 04, 2008

کوچ پرستو ها

مدتی هست که من میبینم
کوچ اجباری این فوج پرستو ها را
نه که در فصل خزان
نه که در فصل بهار
دائما در کوچند

ترس ازکرکس ها
سایه شوم سیاه کرکس
همه جا گسترده

پنجه های خونین
میفشارد گلوی نازک پیش آهنگ،
فصل بهار

خبری از گل نیست
دشت ها خشگیده
عطر خوش بوی علف
رقص برگ گلها
نغمه ساز پرستو ها را می خواهد

آهوان طعمه کفتارانند
دشت خشگیده زانبوهی زاغ
شیر ها درقفس وزوزه کفتاران نیز
نغمه شاد قناری ها را دزدیده

سال ها میگذرد
باغبان،حسرت دیداربهار
در دلش پیچیده
فرمانیه آذر ماه هشتادوشش

Labels:

1 جام مِی:

Anonymous Hanieh می‌نويسد:

و زماني شده است

كه به غير از انسان

هيچ چيز ارزان نيست

حميد مصدق

1:28 AM  

Post a Comment

صفحه‌ی اصلی <<