Tuesday, March 06, 2007

گپ و گفتی خودمانی با هادی خرسندی در تورنتو


هادی خرسندی بدون تردید یکی از طنز پردازان بزرگ معاصر است."اصغر آقا" در ماه فوریه میهمان ایرانیان منترال وتورنتو بود.با او گپ و گفتی داشتم که درbbcpersian.com (صفحه روز هفتم) میتوانید به خوانید

Labels: