Thursday, February 09, 2012

دیدگان که می بندی

دید گان که می بندی،
جهان بی ستاره می ماند

مبند دیده،که این دیدگان زیبا را
نیاز روشنی و نور در جهان باشد
اگر که دیده ببندی
شب است در همه جا
اگر که پلک نهی برهم ای،
مبشر نور
جهان چگونه تواند که فخر بفروشد
به این ستارگان درخشان
که در قفس ماندند.

مبند دیده،
به رمرز روشنایی و نور
کین شب غمگین
نیاز دارد وباید ستارگان باشند
که شب بدون ستاره
شبی غمین باشد.
امیر مهیم
تورنتو 27ژانویه 2012

Labels: