Sunday, November 13, 2011

از این پس کوچه و دیوار بیزارم

ومن با یاد تو در زیر باران
می شمارم لحظه های بی قراری را
در اینجا رد پای توست
ای آهووش غمگین
و عطر زرنشان تارگیسویت
چو گلهای بهاری
در دل این روز پاییزی و بارانی،
که عطر آگین کند هر دم مشامم را
ودر هر لحظه ای در یاد و خاطر
می شمارم لحظه های تلخ دوری را.
از این پس کوچه ودیوار بیزارم.
امیر مهیم - تورنتو
بیست وسوم سپتامبردوهزارویازده

Labels: