Saturday, November 05, 2011

من خود،چنین رقم زدم

آوردم و آوردم
همه را به نزدیک
بستم و بستم زنجیری از عشق و الفت،
و شادان نشستم
لیک ندانستم
دوستی، یا عشق راستین را سخنی دیگر است.
ودشنه ها از آستین برون شدند
وسینه ام آماج گردید.
گفتم:که حلقه دوستی را پیوستم
هیچ نگفتند وتکرار ضربه دشنه ها فزون گشت.
جهیدم و نا باورانه نگریستم.

در بهت با خود گفتم:
پس مرگ و جان فدایی ام را خویش رقم زده ام
.
چهارم نوامبر دوهزارو یازده
تورنتو- امیر مهیم

Labels: