Sunday, April 11, 2010

بگو،بگوهمه پرسش

به مجید زهری

زمان، زمان پلیدی است
جهان،جهان دروغ،
جنگ وغارت و تزویر
چرا؟
چو روسپیان صدر نشین قلعه نو
وحرامیان، فرمان روای قافله اند.

چه حرف تازه
توان داریش به گفتن"عدل"؟

که "عدل"بسته به "تخم"قوادان،
و"داد"در ته گنداب خواهران"پری"
می کند "بیداد".

تو در سکوت و تعفن
چه جستجو داری؟
تو در نگاه پریشت
چه گفتگو داری؟.

بگو بگو همه پرسش
چه پرسشی داری؟
ز دادگستراین شهر در گرو رفته
که داده ایم دو دستی،
به صاحب دستار.

بگو بگو همه پرسش
چه پرسشی داری؟.

تورنتو
دیماه هشتادوپنج

Labels: