Wednesday, March 03, 2010

سبز سبزم اکنون

ازشکاف دل این پنجره ها

ریخت در جام سحرگاهی من،

نغمه چلچله ها.شد نویدی،
از آمدن فصل بهار

وای امروز چقدر سبزم من.

جام این غربت سرد

که پر ازحسرت وتنهایی بود

مملو از نور و امید است اکنون

سبز سبزم امروز.

امیر مهیم

تورنتو
سوم مارچ دوهزاروده

Labels: