Saturday, January 16, 2010

زندگی خاطره زیبا ییست

زندگی خاطره شیرینی است

رنگی از خوب و بد خاطره هاست

که بهم آمیزد

وتو را در راهی پر شیب و فراز

با تکاپو و تلاش

با یاس و امید

همه جا همراه است.


زندگی گرد غباری از غم،

از شادیست.


زندگی خاطره خوبی ها، زشتی هاست

زندگی متن نوشتن های دوری هاست.

زندگی خاطره شیرینی است
تو اگر لحظه ای اندیشه کنی
رمز پالایش هر زشتی هاست.


زندگی خاطره زیبائیست

مملو ازروزن روشنائی هاست

زندگی شیرین است.

تورنتو-jan/2010

Labels: