Sunday, November 29, 2009

پرواز نگاه

به بهار داعی


چه سکوتی است درآن رازنگاهت

که پر از فریاد است

من در آن ژرف نگاهت

چه هیا هوی سکوتی دیدم.

پرواز بی صدایی

در پس طوفانی از سکوت.

پروازش ده

که پرنده است و پرواز

پروازش ده.


نوامبر دوهزارونه
تورنتو-کانادا

Labels: