Tuesday, August 18, 2009

ابرخواهد ترکید

چند سالی است که ما ،
منتظر بارانیم
غرش ابر به ما وعده باران داده است.

تو مپندار،
که این دشت کهن خشکیده
تن تب کرده آن
در پی فرصت یک باران است.

اینک از،
غرش و طوفان نهالان همان دشت کهن
ابر خواهد ترکید
ابر خواهد ترکید.

فروردین هشتادو پنج
تورنتو

Labels: