Friday, September 25, 2009

گل و نورو سحر

هر کجا رفتم

شمعی بردم

گل سرخی

یا چراغی با نورسحر

تا بگویم

که چه بودن، زیباست

هر که آمد به برم

شمعم کشت

و گل سرخم را

از ریشه ربود.

باز فریاد بر آرم

که از این پنجره باز

ببینید

گل و نور وسحر

پر از زیباییست.


تورنتو
2009-09-

Labels: