Thursday, June 04, 2009

آری ،نه

آری …آری

آری /نه

نه...نه


جنازه دست به دست گورکنان جاریست

وگرمای عطشان تنفس سوکواران

هرم نیمروزوداغ کویر می پاشد.


کفتاران خونخوار

پاره پاره ی جنازه را- آری گویان-

به خویش می کشند

و سوگوارانی از تبار کورش

کینه در سینه فشرده

خشم را در گلو فرو خوردند.


این کینه است که در سینه

فریاد می شود

نه،نه،نه

تا آزادی دو باره جان بگیرد

وفضای تیره وسنگین
انفجاررا

به خاطر آورد.


اردیبهشت ماه هزاروسیصدو هشتادوچهار
تحریر دوم اردیبهشت هزاروسیصدوهشتادوهشت
تورنتو

Labels: