Wednesday, October 06, 2010

دلم پر از تپش است

در این هوای گرفته

دلم پر از تپش است

به این امیدکه امشب

ترا دوباره خواهم دید

وازطراوت آن،گونه های گلگونت

هزار ها،

ترانه خواهم چید.

امیر مهیم

15 march/2010
تورنتو

Labels: