Saturday, January 31, 2009

بشکن مهرسکوت

به دکتراحمدابومحبوب
وای از این خانه
که ازغفلت ما زندان شد
این ننگ است،
من وتو،ما باید شد.

قفل از گردن ترس ات واکن
همه حنجره ها خونین است
از نوک گنجشکان خون جاریست
و درختان صنوبر،
شده اند چوبه دار.

وای از این خانه
که از غفلت ما ویران شد
بشکن مهر سکوت
من و تو،ما باید شد.

تورنتو- امرداد1386

Labels: